STANDARDY ZATRUDNIANIA PIELĘGNIAREK W SZPITALACH

Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie standardów zatrudnienia pielęgniarek w szpitalach. Nowelizacja rozporządzenia o w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego została właśnie skierowana do konsultacji społecznych.

Projekt przewiduje wprowadzenie wymogu zapewnienia w zakresie kwalifikacji personelu wymagania kwalifikacyjne i etatowe dla pielęgniarek na bloku operacyjnym (obecność dwóch pielęgniarek, a w sytuacji wykonywania zabiegów ginekologicznych położnych, na każdy stół operacyjny, zgodnie z czasem udzielania świadczeń określonym w harmonogramie pracy).

W projekcie w części I załącznika nr 3 określono w poszczególnych profilach oddziałów szpitalnych, wymiar etatu oraz kwalifikacje personelu pielęgniarskiego. Ponadto w lp. 37-39 „Położnictwo i ginekologia”, na wszystkich poziomach referencyjnych, na wniosek środowiska pielęgniarek i położnych, zobowiązano świadczeniodawców do wyodrębnienia całodobowo personelu położniczego dedykowanego sali porodowej. Opieka położnicza sprawowana na sali porodowej nie powinna być łączona z jednoczesnym udzielaniem świadczeń w innych komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego. Ponadto w odniesieniu do ww. oddziałów dodano wymóg prowadzenia edukacji laktacyjnej przez edukatora do spaw laktacji oraz obowiązek mierzenia i oceniania wskaźnika: liczba noworodków dokarmianych sztucznym pokarmem względem liczby żywo urodzonych noworodków rocznie.

Zaniepokojenie budzi zapis w OSR, gdzie wskazano, że cyt. „Projektowana zmiana nie będzie miała wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz inne jednostki sektora finansów publicznych, w tym budżet Narodowego Funduszu Zdrowia.”.  Projektodawcy najwyraźniej zapomnieli, że SP ZOZ-y również są jednostkami sektora finansów publicznych.

Projekt dostępny jest tutaj

Źródło: Dziennik Warto Widzieć