„Solidarność” skarży podwyżki dla pielęgniarek, bo z tym związkiem nie rozmawiano

NSZZ Solidarność złożyła skargę na regulacje dotyczące podwyżek dla pielęgniarek. Związek podkreśla, że przepisy nie były konsultowane z  innymi organizacjami związkowymi niż związek branżowy.

Skargę Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zgłosiło do Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Zdaniem Związku rząd złamał w ten sposób Konwencję nr 98 dotyczącą stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych i Zalecenie nr 113 MOP.

Chodzi o rozporządzenie z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej będące konsekwencją zawartego porozumienia pomiędzy ministrem zdrowia a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych (NIPiP).

Na jego mocy dodatek do pensji, które otrzymywały pielęgniarki, włączono do podstawy wynagrodzenia, co przełożyło się wzrosty płac.

„Solidarność” zgłaszała uwagi do wspomnianego rozporządzenia już wcześniej. Związek podnosił, że rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące m.in. podwyżek dla pielęgniarek narusza prawo, bo nierówno traktuje związki zawodowe. Jeszcze we wrześniu 2015 r. Związek złożył zawiadomienie do prokuratury i zapowiedział wniosek do TK.

W zawiadomieniu do Prokuratora Generalnego (w 2015 r. – red.) wskazano, że w rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawarte jest wyrażenie z którego wynika, iż porozumienie dotyczące podziału środków na świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne od września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., (przewidzianych na wynagrodzenia dla nich) może być zawierane z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u danego świadczeniodawcy.

Marek Lewandowski, rzecznik prasowy KK NSZZ „Solidarność” mówił dziennikarzom, że minister nie ma prawa wybierać, z jaką organizacją związkową będzie rozmawiać, a z jaką nie.

Więcej: www.gazetaprawna.pl