Czy położna tak jak pielęgniarka może realizować świadczenia zdrowotne we wszystkich oddziałach szpitalnych ZOZ?

Zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych przez położną określa art. 5 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. Nr 174, poz. 1039.
Art.5 pkt.1 cytowanej ustawy wskazuje, iż położna udziela świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia, w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem. Udzielanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, położna wykonuje przede wszystkim przez:
• prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa,
• rozpoznawanie ciąży i sprawowanie opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej oraz przeprowadzanie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej,
• kierowanie na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka,
• prowadzenie porodu fizjologicznego oraz monitorowanie płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej,
• przyjmowanie porodu siłami natury wraz z nacięciem i szyciem naciętego krocza,
• podejmowanie koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym przyjęcie porodu z położenia miednicowego oraz ręczne wydobycie łożyska,
• sprawowanie opieki nad matką i monitorowanie przebiegu okresu poporodowego,
• badanie noworodków i opiekę nad nimi,
• realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
• samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
• profilaktykę chorób kobiecych i patologii położniczych.