Matematyka Szumowskiego i Morawieckiego

Piotr Magdziarz z Formedis Medical Management & Consulting wyjaśnił matematykę rządzących. W trakcie konwencji wyborczej minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że mamy dodatkowe 4 mld zł na ochronę zdrowia. – To była kiełbasa wyborcza, w drugim półroczu 2019 r. kwota z naszych składek ubezpieczeniowych wzrosła o ponad 4 mld zł. Minister Łukasz Szumowski nie dał żadnych dodatkowych pieniędzy. Podarował nam nasze własne, które i tak są przeznaczone na ochronę zdrowia – przyznał Magdziarz. Ekspert wytknął również kombinację premiera Mateusza Morawieckiego.

Tekst Piotra Magdziarza, partnera zarządzającego w Formedis Medical Management & Consulting:
- W trakcie konwencji wyborczej minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że mamy 4 dodatkowe miliardy na ochronę zdrowia, to sugerowało, że rząd z budżetu przeznaczył dodatkowe środki finansowe na ochronę zdrowia. Tymczasem analizując kolejne zmiany budżetu NFZ na rok 2019 (w szczególności ostatnią zmianę z 18 września 2019 r.), w stosunku do pierwotnego budżetu na 2019 r. z 12 września 2018 r., łatwo zauważyć, że obiecane 4 mld zł pochodzą z prognozowanego wzrostu naszych składek zdrowotnych, pomiędzy wyżej wymienionymi budżetami (wzrost o ok. 4,17 mld zł). Jednocześnie – w tym samym okresie – wzrost prognozowanych na 2019 r. kosztów świadczeń zdrowotnych wyniósł ok. 6,16 mld zł, co powoduje prognozowany deficyt budżetowy NFZ w kwocie ok. 1,76 mld zł.

Dodatkowo rząd pochwalił się wprowadzeniem ustawowych zapisów, skutkujących wzrostem nakładów na ochronę zdrowia do 6,0 proc. PKB w 2024 r. (art. 131c ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) i tym samym „dogonieniem” średniego europejskiego poziomu finansowania ochrony zdrowia w stosunku do wartości generowanego PKB. Ale… nic bardziej mylnego.

Po pierwsze, według danych Eurostatu za 2017 rok (ostatnie dostępne) średni poziom nakładów na ochronę zdrowia, jako procent PKB, biorąc pod uwagę 31 krajów przedstawionych w raporcie, wynosił 6,3 proc.

Pełny artykuł dostępny w linku: https://www.termedia.pl/

Szpitale kliniczne także potrzebują pomocy

Stowarzyszenie Polska Unia Szpitali Klinicznych przygotowało raport, który zawiera analizę istotnych pozycji rachunków wyników i bilansów szpitali członkowskich. Wnioski dotyczące pierwszych półroczy lat 2017–2019 są zatrważające. Z 29 szpitali klinicznych, które przekazały swoje dane finansowe, aż w 19 placówkach pogorszyła się sytuacja finansowa.

Analiza Szczepana Cofty, przewodniczącego Polskiej Unii Szpitali Klinicznych i dyrektora Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, oraz Agaty Michalak, asystentki dyrektora SKPP w Poznaniu:
- Dane wskazują na zwiększenie przychodów szpitali, jednak w żadnym stopniu nie przekłada się to na zwiększenie zysku. Nietrudno się domyślić, że zwiększone środki w głównej mierze są związane ze wzrostem wynagrodzeń niektórych grup zawodowych, a więc szpitale są tylko ich dystrybutorami – przeznaczają je na odgórnie ustalone cele.

W latach 2017–2019 wzrost wynagrodzeń w placówkach wyniósł ponad 30 proc., a udział wypłat w kosztach operacyjnych szpitali wzrósł z 32,9 proc. do 34,7 proc. Największym ciosem kosztowym okazały się wynagrodzenia za dyżury, których skumulowany wzrost w latach 2017–2019 wyniósł ponad 60 proc.

Drugim czynnikiem, który w ostatnim okresie ma znaczący wpływ na zwiększenie przychodów szpitali, jest wzrost wartości realizowanych programów lekowych oraz wzrost cen leków. Z danych uzyskanych od członków PUSK wynika, że w latach 2017–2019 skumulowany wzrost wyniósł ponad 34 proc.

Bardzo dynamiczny wzrost zobowiązań, w tym zobowiązań krótkoterminowych i wzrost kosztów nieadekwatny do otrzymywanych przychodów, które nastąpiły w analizowanym okresie, to gotowa recepta na zapaść szpitali klinicznych. Z analizowanych danych wynika, że w ciągu ostatnich dwóch lat zobowiązania długoterminowe wzrosły o ok. 1 mld zł, a zobowiązania krótkoterminowe o ok. 0,4 mld zł.

Szpony ryczałtu
Regulacje związane z podstawowym szpitalnym zabezpieczeniem świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) obowiązują od czwartego kwartału 2017 r. Choć zostały wprowadzane z pieczołowicie opracowanym – jak się zdawało – „wzorem na sukces”, a także oparte na głębokiej analizie systemu, stały się elementem, który na dobre rozregulował system ochrony zdrowia. I nadal go destabilizuje.

Pełny artykuł znajduje się na stronie: https://www.termedia.pl/

Wspólne posiedzenie Prezydium Zarządu OZZPiP i Prezydium NIPIP. 7.10.2019

W dniu 7.10 w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych  i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Główną oś rozmów obu Prezydiów stanowiła dyskusja o realizacji norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych.

Prezydium OZZPiP i NRPiP podjęło Stanowisko w sprawie powołania wspólnych Zespołów Kontrolnych na poziomie województw działających w celu monitorowania spełniania norm zatrudniania pielęgniarek i położnych przez poszczególnych świadczeniodawców. Powołanie takich Zespołów pozwoli zapewnić w praktyce realizację przez samorząd zawodowy ich podstawowych obowiązków wynikających z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych tj. nadzór nad jakością wykonywanych świadczeń, natomiast związek zawodowy reprezentował będzie interesy środowiska zawodowego wynikające z przepisów prawa pracy. Wspólne działania mają doprowadzić do wyegzekwowania u świadczeniodawców przestrzegania obowiązujących norm zatrudnienia. Efekty prac Zespołów zostaną przedstawione Ministrowi Zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Rzecznikowi Praw Pacjenta, organizacjom pacjentów, organom tworzącym, grupie zawodowej pielęgniarek i położnych i szeroko pojętej opinii publicznej celem podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości w realizacji norm.

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

2 października 2019 roku w  siedzibie Zarządu Krajowego OZZPiP odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
W pierwszej części posiedzenia wziął udział Andrzej Śliwczyński – Z-ca Dyrektora Analiz i Strategii NFZ. Rozmawiano o sposobach weryfikacji przez NFZ respektowania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Nie zapewnienie minimalnych norm dyskwalifikuje podmiot z korzystania publicznych środków pieniężnych.
W kolejnej części posiedzenia udział wziął Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, Wiceminister Maciej Miłkowski, Dyrektor Departamentu pielęgniarek i położnych w Ministerstwie Zdrowia Greta Kanownik oraz Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.W tej części zgłoszono przykłady pracodawców którzy nie respektują prawa w zakresie wynagrodzeń i norm zatrudnienia. Minister Zdrowia zapewnił że kontrole prowadzone w podmiotach leczniczych będą się odbywać w wymiarze praktycznym a nie tylko opartym na dokumentacji. Zespół kontrolny będzie wchodził na konkretny oddział i liczył pacjentów oraz pracujące pielęgniarki.