BĘDĄ NIESTACJONARNE STUDIA PIELĘGNIARSKIE I STOPNIA?

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Celem jest wprowadzenie regulacji, która umożliwi w podjęcie kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że obecnie przepisy nie dopuszczają prowadzenie kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w formie niestacjonarnej. Projektodawca zwraca uwagę, że w przypadku kształcenia na jednolitych studiach magisterskich na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym jest możliwość prowadzenia studiów w formie niestacjonarnej.

Jednocześnie planuje się wprowadzenie zapisu, że treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych w formie niestacjonarnej oraz czas trwania i liczba godzin na tych studiach będą takie same, jak dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej.

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych w formie niestacjonarnej będą mogły podejmować przede wszystkim osoby pracujące, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i podjąć pracę w zawodzie pielęgniarki i położnej. Obecnie odnotowuje się zainteresowanie kształceniem na kierunku pielęgniarstwo, w tym również przez osoby wykonujące inne zawody medyczne, np. ratowników medycznych, opiekunów medycznych.

W uzasadnieniu wskazano również, że obecnie rozważa się realizację nowego projektu systemowego mającego na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych  w formie niestacjonarnej (do wykorzystania w ramach POWER pozostało około 132 mln zł)  w ramach Osi V Wsparcie dla Obszaru Zdrowia, Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020.  Projektowana ustawa może więc możliwość uczelniom publicznym i niepublicznym  ubieganie się o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego  na współfinansowanie kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo.

Źródło: http://wartowiedziec.pl

12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

12 maja obchodzony jest w Polsce Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. To zawód o dużej wartości społecznej, który cierpi na poważny deficyt kadry. Ranking Barometru Zawodów z 2018 roku wskazuje, że stale zmniejsza się liczba osób poszukujących posady pielęgniarki.

Coraz mniej chętnych do świętowania Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

Każdego roku polskie uczelnie kończy ponad 5 tysięcy absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa.  Według danych OECD w Polsce na 1000 mieszkańców przypada 5,2 pielęgniarki. Na czele rankingu znajduje się Dania – 16,5 pielęgniarki na jednego mieszkańca. Według raportu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z 2017 roku deficyt kadrowy już jest głęboki, a będzie się w kolejnych latach zwiększał: „Największe braki kadr występują w opiece długoterminowej, w tym paliatywnej i hospicyjnej, brakuje jednak także kadr w POZ i szpitalach”. Potwierdza to ranking Barometru Zwodów, według którego z roku na rok brakuje większej ilości chętnych do podjęcia pracy pielęgniarki.

Pełny artykuł dostępny na stronie: https://pulsmedycyny.pl/

Z Okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek oraz Krajowego Dnia Położnej

Zarząd Regionu Podkarpackiego OZZPiP

składa najszczersze wyrazy uznania za trud codziennej, pełnej poświęcenia pracy.

Życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia i wytrwałości oraz aby praca, którą wykonujecie przyniosła Wam radość i satysfakcję.