Za mało pielęgniarek w zakładach opiekuńczych

532 tys. Polaków podpisało petycję do rządu ws. problemu niedoboru kadr medycznych. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, która zainicjowała akcję twierdzi, że w szpitalach i zakładach opiekuńczych jest za mało pielęgniarek.

Petycja to odzew na akcję Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych „Ostatni Dyżur” – kampanię społeczną informującą o skutkach niedoboru białego personelu. Petycję o natychmiastowe przystąpienie do działań, które mają temu przeciwdziałać, podpisało 532 tys. Polaków, w tym ok. 150 tys. Małopolan. NRPiP w Kancelarii Premiera złożyła już 45 kartonów z petycjami.

Jak przekonują pielęgniarki, dziś niejednokrotnie jedna osoba obsługuje 30-osobowy oddział. Pielęgniarki odchodzą z placówek, bo za 1800 zł pensji zasadniczej nie chcą tak ciężko pracować.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że na poprawę atrakcyjności zawodów pielęgniarki i położnej przeznaczyło fundusze unijne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt przewiduje dofinansowanie ich kształcenia, a także stypendia dla najlepszych studentów. Dzięki temu do 2023 roku uprawnienia do wykonywania zawodu ma uzyskać o 10 625 osób więcej.

Eksperci natomiast uważają, że konieczne są zmiany systemowe, które m.in. podniosłyby prestiż zawodu pielęgniarki.

W Polsce przypada 5,4 pielęgniarki na 1000 mieszkańców, podczas gdy np. w Szwajcarii – 16, w Danii – 15, w Szwecji – 11, a Czechach i w Słowenii – 8. Średnia wieku naszych pielęgniarek to 48 lat, zatrudnionych jest więcej osób powyżej 65 lat niż w wieku 21-25 lat.

Źródło: www.rynekseniora.pl

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło harmonogram przeprowadzania poszczególnych etapów konkursu na kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Jednym z kursów, który może być sfinansowany w ramach programu, jest kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek.

Weryfikacja braków formalnych lub oczywistych omyłek nastąpi do 23 grudnia 2015.

Publikacja listy wniosków skierowanych do oceny formalno-merytorycznej – do 29 grudnia 2015.

Ocena formalno-merytoryczna – do 29 lutego 2016.

W 2016 roku rozpoczną się bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”.

Program przewiduje wsparcie edukacyjne dla 10 000 pielęgniarek i położnych w formie kursów specjalistycznych oraz kwalifikacyjnych, w tym dot. ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych.

Zakłada się, że przynajmniej 40% uczestników programu (czyli ponad 4 000 osób) ukończy kurs specjalistyczny: ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych.

Kurs ma charakter ogólnopolski. W związku z powyższym wnioskodawca powinien przewidzieć zorganizowanie co najmniej jednej edycji szkoleniowej w co najmniej pięciu województwach. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 30 mln zł.

Źródło: www.pielegniarki.info.pl

Komunikat w sprawie podwyżek dla pielęgniarek zatrudnionych w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), przewidują wzrost wynagrodzeń w latach 2016-2019 dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki  zdrowotnej, z wyłączeniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla której jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna.

Oznacza to, że świadczeniodawcy realizujący umowy w rodzaju POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, która jest finansowana na podstawie stawek ryczałtowych, stosownie do wielkości obszaru zabezpieczenia, będą objęci podwyżkami wynagrodzeń od dnia 1 września 2016 roku.

Źródło: www.mz.gov.pl

Minister Zdrowia odebrał symboliczną petycję pielęgniarek

Wicepremier Piotr Gliński, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz Elżbieta Witek – rzecznik prasowy rządu uczestniczyli 16 grudnia br. w spotkaniu z prezesem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Grażyną Rogalą-Pawelczyk w Kancelarii Premiera.

Podczas spotkania prezes NRPiP przekazała w imieniu środowiska pielęgniarek symboliczną petycję (w formie recepty) zawierającą apel do rządu i parlamentarzystów o podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania i wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne. Petycję podpisało ponad pół miliona obywateli.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapewnił, że dostrzega problem, czego wyrazem są już rozpoczęte rozmowy z pielęgniarkami i zapewnił, że trwają prace nad systemowym rozwiązaniem dotyczącym wynagrodzeń w ochronie zdrowia, uporządkowaniem kwestii zatrudnienia i ścieżką rozwoju zawodowego pielęgniarek.

Prezes NRPiP Grażyna Rogala-Pawelczyk podkreśliła, że złożenie petycji w kancelarii premiera nie jest wyrazem zarzutów wobec nowego rządu.

W ramach dialogu podejmowanego przez ministra zdrowia ze środowiskami medycznymi 21 grudnia w Ministerstwie Zdrowia odbędzie się kolejne spotkanie z pielęgniarkami.

Źródło: www.mz.gov.pl

Pielęgniarki i recepty. Jak to mądrze pogodzić?

Kształcenie lekarza jest drogie i trwa długo, a nie do każdej medycznej czynności konieczna jest cała serwowana mu wiedza – pisze dr Maciej Krzanowski, autor książki „Primum non nocere, czyli jak leczyć lekami refundowanymi?”, zakwalifikowanej do wykazu piśmiennictwa dla pielęgniarek i położnych, uczestniczek kursu specjalistycznego w zakresie pisania recept.

Do czynności wykonywanych kiedyś wyłącznie przez lekarzy kształci się dzisiaj wąskich specjalistów – techników usg, ratowników medycznych, pielęgniarki anestezjologiczne, pielęgniarki mające prawo do pisania recept, lekarzy asystentów etc.

Co kraj to obyczaj
Specjalnie wyszkolone pielęgniarki mają prawo wypisywania recept w Australii, Botswanie, Irlandii, Hiszpanii, Holandii, Kanadzie, Nowej Zelandii, RPA, Szwecji, Ugandzie, Wielkiej Brytanii i USA. Zakres ich uprawnień jest w różnych krajach różny, może też różnić się w zależności od posiadanych przez pielęgniarkę wykształcenia i specjalizacji.

Różnice dotyczą zakresu leków dopuszczonych do ordynacji przez pielęgniarki oraz stopnia ich samodzielności.

Kompetencje najwyższe mogą uzyskać pielęgniarki w USA i w Wielkiej Brytanii, gdzie „independent NP” (pielęgniarka samodzielna) ma prawo do podejmowania działań diagnostycznych i terapeutycznych na równi z lekarzem. Ale do tego poziomu kompetencji dochodzono w tych krajach stopniowo.

Kilka zastrzeżeń, m.in. w sprawie szkoleń
W Polsce, takie same, szerokie uprawnienia zyskują od 1 stycznia 2016 pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów II stopnia i ukończony kurs specjalistyczny w zakresie samodzielnej ordynacji leków. Pielęgniarki i położne z dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) będą miały prawo do kontynuacji leczenia wdrożonego przez lekarza.

Jestem gorącym zwolennikiem przyznania pielęgniarkom uprawnień do wypisywania recept, ale mam też pewne zastrzeżenia. Przekazanie magister pielęgniarstwa możliwości samodzielnego rozpoznawania wszelkich patologii i samodzielnego wyznaczania terapii uważam za błąd. Pora jeszcze to zmienić.

Pełny artykuł dostępny na stronie: www.rynekzdrowia.pl

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z treścią korespondencji z Ministerstwem Zdrowia dotyczącej praktycznego stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów.

Pismo OZZPiP

Odpowiedź MZ

Pielęgniarki apelują do resortu zdrowia o określenie płacy minimalnej

Pielęgniarki i położne zwróciły się do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła o podjęcie prac zmierzających do określenia płacy minimalnej w ochronie zdrowia. Chcą, by ich wynagrodzenia wynosiły nie mniej niż 1,5-2 średnie krajowe – w zależności od wykształcenia.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wraz z Forum Związków Zawodowych apelują do ministra zdrowia o podjęcie wspólnych prac w zakresie opracowania propozycji i drogi dochodzenia do płacy minimalnej w ochronie zdrowia.

Związki postulują, by płaca minimalna pielęgniarki i położnej wynosiła nie mniej niż 1,5 średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. Natomiast pielęgniarki mające specjalizację, zdaniem związkowców, powinny zarabiać nie mniej niż 1,75 średniej krajowej, a te z tytułem magistra i specjalizacją – dwukrotność średniej krajowej.

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2015 r. wyniosło 3 tys. 895,33 zł.

Związkowcy przypominają też, że nie wszystkie pielęgniarki otrzymały podwyżki w efekcie rozporządzeń podpisanych na podstawie porozumienia zawartego między resortem zdrowia a pielęgniarkami. „Różnicowanie tej grupy zawodowej negatywnie odbije się na sytuacji środowiska” – oceniają.

OZZPiP oraz FZZ podkreślają też potrzebę kontynuacji prac związanych z wpisaniem pielęgniarki i położnej do systemu kontraktowania świadczeń z NFZ. -Skutkiem tego będzie zapewnienie pacjentom właściwego poziomu opieki pielęgniarek i położnych – oceniają.

- Brak należytej pozycji zawodów pielęgniarki i położnej, m.in. wynikający z niskich płac przy szczególnych obciążeniach psychofizycznych, jest – w naszej opinii – dostatecznym powodem do rozpoczęcia skutecznego dialogu w ochronie zdrowia – podkreślają związkowcy. Dodają, że poprawa sytuacji pielęgniarek zachęci młode osoby do podejmowania pracy w tym zawodzie, powstrzyma emigrację, a także zachęci do powrotu te pielęgniarki, które już wyjechały z Polski.

Na początku grudnia Radziwiłł zapowiedział, że podpisane przez ministra Mariana Zembalę rozporządzenia dotyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych będą realizowane. Zaznaczył jednocześnie, że przepisy te „generują ogromne wyzwania dla systemu”. – To są w perspektywie kilku lat miliardy złotych, których po prostu nie ma – mówił.

Pełny artykuł dostępny na stronie: www.rynekseniora.pl

Pielęgniarki wystawią receptę?

Możliwość wystawienia recepty przez pielęgniarkę ma zacząć działać od stycznia. Na razie jednak realizacja nowych przepisów jest w powijakach.
Od 1 stycznia 2016 roku pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać recepty na część leków, między innymi na środki przeciwwymiotne, ginekologiczne, niektóre antybiotyki, farmaceutyki rozszerzające oskrzela oraz leki przeciwbólowe. Siostry mają zyskać także prawo do kierowania pacjentów na niektóre badania. Nowe uprawnienia zyskają pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem (na poziomie studiów licencjackich i magisterskich) oraz te z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa, które ukończyły kurs.

- Do wejścia nowych przepisów w życie został miesiąc, ale wciąż niczego konkretnego nie wiemy. Nie odbyły się dotychczas żadne szkolenia – mówi Halina Kalandyk, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na Podkarpaciu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że z prośbą o zorganizowanie takich szkoleń jeszcze w tym roku wystąpiło do uczelni medycznych w całej Polsce. Kursy przygotowujące pielęgniarki i położne do wypisywania leków mają być dla nich bezpłatne.
Źródło: www.nowiny24.pl
           www.rynekaptek.pl

2016 r. ma być rokiem podwyżek m.in. dla pielęgniarek

Na podwyżki pensji dla budżetówki w 2016 r. kwotę 2 mld zł zarezerwował jeszcze rząd Ewy Kopacz. Obecny rząd nie zamierza się z tego wycofywać. Podwyżki mają dostać m.in. pielęgniarki, policjanci i żołnierze.

Jak przypomina Gazeta Wyborcza, były minister zdrowia Marian Zembala podpisał we wrześniu 2015 r. porozumienie z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych.

Longina Kaczmarska, przewodnicząca regiony mazowieckiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że podczas spotkania z nowym ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem uzyskały zapewnienie, że rozporządzenie będzie realizowane.

Porozumienie przewiduje, że od września 2015 r., czyli wstecz, pielęgniarki i położne dostaną 400 zł brutto podwyżki miesięcznie (podwyżka jest w trakcie realizacji). Od września 2016 r. pielęgniarki i położne dostaną znów 400 zł brutto podwyżki. Od września 2017 r. kolejne 400 zł brutto i w końcu we wrześniu 2018 r kolejne 400 zł brutto.

Źródło: Rynek Zdrowia