Regionalne Spotkanie Menedżerów Ochrony Zdrowia w Rzeszowie odbędzie się 6 marca 2014 r., Hotel Ambasadorski (Rzeszów, Rynek 13-14)

Regionalne spotkania menedżerów ochrony zdrowia to cykl debat, poświęcony najważniejszym problemom związanym z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej w wybranych regionach Polski. Naszą intencją jest stworzenie pola dla konstruktywnej dyskusji nad obecnym stanem i przyszłością opieki zdrowotnej w poszczególnych regionach kraju.

Do udziału w konferencjach zapraszamy m.in. menedżerów opieki zdrowotnej, lekarzy, przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, samorządów i administracji państwowej, a także ekspertów rynku medycznego.

Wybrana tematyka konferencji w Rzeszowie:

• Ochrona zdrowia w regionie – główne problemy i strategia polityki zdrowotnej w woj. podkarpackim

• Struktura placówek, oddziałów, łóżek szpitalnych

• Sytuacja finansowa placówek lecznictwa stacjonarnego

• Przykłady przekształceń jednostek ochrony zdrowia i plany dotyczące zmian formy prawnej funkcjonowania szpitali w regionie
• Ubezpieczenia szpitali

• Gospodarka lekami w szpitalu

• Leki biologiczne biopodobne alternatywą wobec leków biologicznych innowacyjnych

• Inwestycje i źródła ich finansowania w placówkach medycznych regionu

• Zakupy aparatury i wyposażenia placówek medycznych w kontekście przepisów prawa zamówień publicznych


• Potencjalne konsekwencje wprowadzenia wyższej stawki podatkowej na wyroby medyczne

• Wyzwania finansowe, organizacyjne i prawne związane z niezbędnymi wdrożeniami w zakresie technologii informacyjnych w jednostkach ochrony zdrowia; stan przygotowań do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

• Przykłady pozyskiwania środków na inwestycje w podmiotach leczniczych.

Organizator: Grupa PTWP SA – wydawca miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia; tel. 32 209 13 03.

Kontraktowy skandal w ochronie zdrowia? Wiceminister i prezes NFZ odpowiadają oświadczeniami

Jak wygląda przydzielanie kontraktów placówkom ochrony zdrowia? Kolejne informacje jakie pojawiają się w mediach dotyczące umów dla prywatnych lecznic EuroMedic i Sensor Cliniq mogą sugerować, że intratny kontrakt z płatnikiem można zawrzeć nie tylko dzięki dobrej ofercie i solidnym negocjacjom. Wysocy rangą urzędnicy resortu zdrowia i NFZ tłumaczą, że to nieprawda.

Po kolejnych publikacjach tygodnika Wprost zawrzało w całym resorcie zdrowia. Z opublikowanych w tygodniku informacji wynika, że wiceminister zdrowia Sławomir Neumann interweniował w NFZ w sprawie kontraktu dla prywatnej kliniki, a obecnie pełniący obowiązki prezesa NFZ Marcin Pakulski zabiegał o usunięcie swojego nazwisko z protokołów kontrolnych CBA.

Wiceminister Neumann miał, według Wprost, interweniować w sprawie prywatnej klinki Sensor, prowadzącej zabiegi okulistyczne, która wbrew prawu miała pobierać dodatkowe opłaty za leczenie refundowane przez NFZ. Za te praktyki NFZ we wrześniu 2013 wymówił Sensorowi kontrakt.

Jak przyznała na łamach Wprost Agnieszka Pachciarz, ówczesna prezes NFZ, wiceminister Neumann interweniował w sprawie umowy dla kliniki.

Pełny artykuł znajdą Państwo na stronie: http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Kontraktowy-skandal-w-ochronie-zdrowia-Wiceminister-i-prezes-NFZ-odpowiadaja-oswiadczeniami,138647,14.html

Problemu ekspozycji zawodowej nie uda się rozwiązać bez aktywnej współpracy pracodawcy z pracownikami. Jednym z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy jest m.in. włączenie personelu placówek ochrony zdrowia w proces zakupu tzw. ostrego sprzętu.

Mecenas Jacek Wędrowski zwracał uwagę 3 lutego w czasie warszawskiej konferencji „Jak skutecznie zapobiegać zranieniom ostrymi narzędziami?”, że obecne przepisy regulujące kwestie związane z ekspozycją zawodową jednoznacznie wskazują, iż wpływ na wybór sprzętu ostrego trafiającego do lecznic powinni mieć praktycy.

- W rozporządzeniu ministra zdrowia ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych położono nacisk na ten aspekt współpracy. To od pracowników powinna płynąć do pracodawcy wiedza, w jakich sytuacjach i przy użyciu jakich narzędzi istnieje ryzyko zranienia. Bez przepływu tych informacji nie ma szans, aby w danej lecznicy udało się ograniczyć przypadki zranień. Swoją politykę zakupową dotyczącą bezpiecznego sprzetu pracodawcy powinni opierać także o regularnie przeprowadzaną ocenę ryzyka – wyjaśniał Wędrowski.

Prawnik wskazywał też, iż ważnym elementem poprawy bezpieczeństwa warunków pracy w placówkach ochrony zdrowia jest zobowiązanie producentów i dostawców danego sprzętu do przeszkolenia w zakresie jego użytkowania personelu, który będzie się nim posługiwał.

Mecenas wyjaśnił, że chociaż mówiąc o ostrych narzędziach w oczywisty sposób na myśl przychodzą narzędzia takie jak igły czy skalpele, które kojarzone są z możliwością zranienia, rozporządzenie mówi także o wyrobach medycznych, które są stosowane w połączeniu z innymi narzędziami (w tym oprogramowanie urządzeń) a są związane z takimi czynnościami jak cięcie, czy kłucie.

W dniu 18 lutego br. w siedzibie Zarządu Krajowego OZZPiP odbyło się posiedzenie Prezydium OZZPiP. W części spotkania uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia p. Sławomir Neumann oraz Sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych p. Joanna Walewander.

Omówiono:

  • nieśmiertelny temat rozporządzenia w sprawie norm zatrudnienia i braku wywiązania się z deklaracji złożonej stronie związkowej w zakresie nowelizacji tego rozporządzenia
  • problem zbyt niskich wynagrodzeń pielęgniarek i położnych
  • brak promocji zawodu, która skutkować będzie luką pokoleniową

Minister poinformował Członków Prezydium o planowanym na marzec spotkaniu dotyczącym zmian systemowych.

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Prezydium Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Polożnych                 z dnia 19 lutego 2014

Czytaj załącznik: stanowisko1

Szpitale oszczędzają na pielęgniarkach. Ich minimalną liczbę określa wzór matematyczny, którym liczy się… pracę robotników przy taśmie produkcyjnej. Wykorzystuje się do tego sztywno wyliczony czas, który pielęgniarka ma poświęcić pacjentowi. Wszystko przez rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. Choć rok temu w analizie zamówionej przez resort specjaliści orzekli, że dokument nie precyzuje bezpiecznej liczby pielęgniarek, raport trafił do szuflady.

Pełny artykuł na stronie: http://www.tvs.pl/48369,liczbe_pielegniarek_w_szpitalu_okresla_wzor_matematyczny.html

Od 1 października 2013 r. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Warszawie realizuje projekt pt.: „Dialog na zdrowie” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.5 „Rozwój dialogu społecznego”, Poddziałanie 5.5.2 „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności oraz wzmocnienie potencjału w zakresie prowadzenia efektywnego dialogu społecznego w szczególności negocjacji, komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz usprawnienie procesu obiegu informacji. W tym celu w 16 województwach powstaną Lokalne Centra Medyczne będące platformą współpracy członków Branży Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych, co służyć będzie wzmocnieniu potencjału OZZPiP jako partnera społecznego. Stworzona zostanie również Branżowa Siatka Komunikacji.

Projekt adresowany jest do 640 osób (608 kobiet i 32 mężczyzn) – liderów i członków organizacji związkowych biorących udział w dialogu społecznym (z 16 województw – 41 okręgów). Każdy z uczestników projektu otrzyma wsparcie szkoleniowo-informacyjne m.in. w zakresie technik negocjacyjnych, mediacyjnych, komunikacyjnych. Opracowany zostanie poradnik „Vademecum dobrych praktyk” dotyczący dialogu społecznego w Polsce i Unii Europejskiej.

Efektem tych działań będzie wzrost mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi, a co za tym idzie wzmocnienie potencjału i wizerunku Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych, jako partnera społecznego.

Projekt potrwa do 30 września 2014 r. Na jego realizację OZZPiP pozyskał kwotę 999 997 zł w ramach PO KL. Instytucją wdrażającą projekt jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Region Podkarpacki

Pani Agnieszka Bajrasz

ul. Cegielniania 38, 35-310 Rzeszów

tel kom: 531 311 569 | lcmpodkarpackie@ozzpip.com.pl

godziny otwarcia:

piątek 8:00-16:00

W dniu 3 lutego br. w Warszawie odbyła się konferencja „Jak skutecznie zapobiegać zranieniom ostrymi narzędziami?, w której uczestniczyła p. Longina Kaczmarska.

Prelegenci mocno akcentowali, że pracownicy (w szczególności pielęgniarki i położne), którzy narażeni są na zranienie się ostrymi narzędziami winni znajdować się pod szczególną ochroną rozporządzenia Ministra Zdrowia, które stanowi transpozycję dyrektywy 2010/32/EU, która za cel postawiła sobie m.in. wyeliminowanie z użytku w placówkach ochrony zdrowia ostrych narzędzi bez zabezpieczeń. Rozporządzenie to nakłada na pracodawców obowiązekzapewnienia pracownikom bezpiecznego kontaktu z ostrymi narzędziami.

Zwrócono także uwagę, iż niestety pracodawcy z powodu niskich nakładów na ochronę zdrowia i znikomej wiedzy w tym zakresie nie respektują przepisów prawa.

Pełny artykuł na stronie: http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Zakazenia-Szpitalne/Eksperci-bezpieczny-sprzet-swiadomy-personel-minimalizacja-ryzyka-zranien,138038,1015.html

Przedstawiciele pacjentów muszą mieć większy wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących ochrony zdrowia – powiedział w poniedziałek (10 lutego) premier Donald Tusk podczas VIII Forum Liderów Organizacji Pacjentów, które odbywa się w jego kancelarii.

- Wiem, że bardzo wielu z was ma poczucie krzywdy czy opuszczenia, np. z tytułu nietrafionych decyzji refundacyjnych, a takie zawsze się zdarzają w systemach, które obejmują tysiące lekarstw, i które rozstrzygają o tym, jak wydać miliardy złotych każdego roku – powiedział premier.

Dodał, że pacjenci i ich reprezentanci muszą być dopuszczeni do dyskusji w sprawie tego, jak system ochrony zdrowia powinien w kraju funkcjonować.

Tusk podkreślił, że przedstawiciele pacjentów powinni mieć wpływ na podejmowanie decyzji w sprawie ochrony zdrowia. – Nikt nie jest bezbłędny, a w tak wielkiej machinie, jaką jest system ochrony zdrowia, błędy muszą się zdarzać. Naszym zadaniem jest, aby tych błędów było jak najmniej. Bez waszej pomocy, bez waszego uczestnictwa nasza praca nie będzie doskonała – mówił.

- Ostatnio jest głośno o wyzwaniu, jakim jest skrócenie kolejek do lekarzy. To bardzo często gra o życie i pacjenci wiedzą jak może wyglądać gra o czas, a często pacjenci tego czasu nie mają – podkreślił premier. – To, co my dzisiaj usłyszymy, będziemy traktowali bardzo serio – zapewnił.

W dwudniowym VIII Forum Liderów Organizacji Pacjentów, które odbywa się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, uczestniczą m.in. minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, p.o. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Marcin Pakulski, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej ks. Arkadiusz Nowak oraz przedstawiciele środowiska pacjentów. Forum organizowane jest z okazji przypadającego 11 lutego Światowego Dnia Chorego.

Źródło: RynekZdrowia.pl

Pogoń za pieniędzmi, czy braki kadrowe wydłużają lekarską dobę?

Dyrektorzy placówek medycznych wskazują, że przemęczeni, pracujący na kilku etatach lekarze to polska rzeczywistość, w której brakuje specjalistów, a wymogi NFZ są bezlitosne.

Wymogi bardzo wysokie
Krystyna Piskorz-Ogórek dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. S. Popowskiego w Olsztynie podkreśla, że Kodeks pracy określa czas pracy lekarzy, jednak na ogół są oni zatrudniani na podstawie umowy cywilno-prawnej i tzw. kontraktów zadaniowych.

Pełny artykuł na stronie: http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pogon-za-pieniedzmi-czy-braki-kadrowe-wydluzaja-lekarska-dobe,138092,14.html