Projekt „DIALOG NA ZDROWIE”

Od 1 października 2013 r. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Warszawie realizuje projekt pt.: „Dialog na zdrowie” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.5 „Rozwój dialogu społecznego”, Poddziałanie 5.5.2 „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności oraz wzmocnienie potencjału w zakresie prowadzenia efektywnego dialogu społecznego w szczególności negocjacji, komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz usprawnienie procesu obiegu informacji. W tym celu w 16 województwach powstaną Lokalne Centra Medyczne będące platformą współpracy członków Branży Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych, co służyć będzie wzmocnieniu potencjału OZZPiP jako partnera społecznego. Stworzona zostanie również Branżowa Siatka Komunikacji.

Projekt adresowany jest do 640 osób (608 kobiet i 32 mężczyzn) – liderów i członków organizacji związkowych biorących udział w dialogu społecznym (z 16 województw – 41 okręgów). Każdy z uczestników projektu otrzyma wsparcie szkoleniowo-informacyjne m.in. w zakresie technik negocjacyjnych, mediacyjnych, komunikacyjnych. Opracowany zostanie poradnik „Vademecum dobrych praktyk” dotyczący dialogu społecznego w Polsce i Unii Europejskiej.

Efektem tych działań będzie wzrost mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi, a co za tym idzie wzmocnienie potencjału i wizerunku Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych, jako partnera społecznego.

Projekt potrwa do 30 września 2014 r. Na jego realizację OZZPiP pozyskał kwotę 999 997 zł w ramach PO KL. Instytucją wdrażającą projekt jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Potwierdzenie jakości świadczeń akredytacją? Będzie, ale proszę czekać…

W Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia brakuje pieniędzy na ponowne kontrole akredytacyjne. Szpitale zwracające się do CMJwOZ w sprawie recertyfikacji otrzymują informację, że kontrola może się odbyć, ale w nadchodzącym roku. Placówki, którym kończy się ważność certyfikatu akredytacyjnego mogą stracić dodatkowe punkty za jakość świadczeń, tak ważne przy kontraktowaniu.

Certyfikat akredytacyjny potwierdza wysoką jakość usług medycznych świadczonych w placówce. Dla pacjentów natomiast to swego rodzaju gwarancja bezpieczeństwa i pewność, że sposób leczenia oraz organizacja procedur postępowania z chorym w trakcie hospitalizacji są zgodne z normami określonymi przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Dodatkowo zdobycie takiej akredytacji, co nie bez znaczenia dla szpitala, jest premiowane przez NFZ przy kontraktowaniu świadczeń.

Portal rynekzdrowia.pl dotarł do kilku szpitali, które nie uzyskają na razie recertyfikacji akredytacji, choć zabiegały o nią w tym roku, gdyż – jak wyjaśniano im w CMJwOZ – tej agendzie Ministerstwa Zdrowia brakuje pieniędzy na przyjazd i podjęcie działań przez kontrolerów.

Więcej znajdą Państwo na stronie: http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Potwierdzenie-jakosci-swiadczen-akredytacja-Bedzie-ale-prosze-czekac,134965,1.html

Minister Zdrowia odpowiada na postulaty związków zawodowych

Nakłady na ochronę zdrowia powinny wzrosnąć, gdy poprawi się sytuacja na rynku pracy; nie ma przesłanek do ograniczania samorządów w zbywaniu udziałów przekształconych szpitali – napisał minister zdrowia Bartosz Arłukowicz w odpowiedzi na związkowe postulaty.

Trzy centrale związkowe podczas wrześniowego protestu skierowały postulaty do ośmiu ministerstw: skarbu, gospodarki, sprawiedliwości, transportu, zdrowia, pracy, edukacji narodowej i spraw wewnętrznych. Na stronach internetowych OPZZ opublikowano odpowiedzi tych resortów.

Więcej na stronie: http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Arlukowicz-odpowiada-na-postulaty-zwiazkow-zawodowych,135039,14.html

Czy położna tak jak pielęgniarka może realizować świadczenia zdrowotne we wszystkich oddziałach szpitalnych ZOZ?

Zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych przez położną określa art. 5 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. Nr 174, poz. 1039.
Art.5 pkt.1 cytowanej ustawy wskazuje, iż położna udziela świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia, w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem. Udzielanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, położna wykonuje przede wszystkim przez:
• prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa,
• rozpoznawanie ciąży i sprawowanie opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej oraz przeprowadzanie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej,
• kierowanie na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka,
• prowadzenie porodu fizjologicznego oraz monitorowanie płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej,
• przyjmowanie porodu siłami natury wraz z nacięciem i szyciem naciętego krocza,
• podejmowanie koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym przyjęcie porodu z położenia miednicowego oraz ręczne wydobycie łożyska,
• sprawowanie opieki nad matką i monitorowanie przebiegu okresu poporodowego,
• badanie noworodków i opiekę nad nimi,
• realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
• samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
• profilaktykę chorób kobiecych i patologii położniczych.

UE uznała kwalifikacje polskich pielęgniarek

Parlament Europejski uznał kwalifikacje polskich pielęgniarek, które ukończyły licea medyczne przed polską akcesją do Unii. Grażyna Rogala-Pawelczyk, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych przyznaje w rozmowie z Rynkiem Zdrowia, że to doskonała wiadomość dla blisko 70 proc. polskich pielęgniarek, które do tej pory były w pewien sposób dyskryminowane przez Unię.

Więcej na stronie: http://www.rynekzdrowia.pl/Wywiady/Wreszcie-sie-doczekalismy-UE-uznala-kwalifikacje-polskich-pielegniarek,134814,0.html

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Szanowni Państwo,
2 grudnia 2013 r. będzie miał miejsce Europejski Szczyt Bezpieczeństwa Biologicznego, który odbędzie się w Warszawie. 
Podczas Szczytu będzie omawiany stan wdrażania dyrektywy 2010/32/UE, w sprawie zranień ostrymi narzędziami do ustawodawstwa państw członkowskich.
W tym celu, Europjska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek uruchamia internetowy kwestionariusz, którego celem jest zgromadzenie informacji od pracowników ochrony zdrowia. 
Jest to próba oceny, jak dyrektywa funkcjonuje w codziennej praktyce. Wyniki zostaną przeanalizowane w postaci raportu, który zostanie przedstawiony na Szczycie.
Kwestionariusz online zajmuje 10 minut wystarczy kliknąć link https://www.surveymonkey.com/s/EFNsurveyPOLISH 
Uprzejmie prosimy, o upowszechnienie ankiety wśród swoich znajomych, którzy funkcjonują w ochronie zdrowia, aby zgromadzić jak największą grupę!
Termin badania do 11 listopada 2013 r.

Jesteśmy Europejkami – cieszą się polskie pielęgniarki

Kwalifikacje polskich pielęgniarek, które ukończyły licea medyczne przed polską akcesją do Unii, będą automatycznie uznawane w całej Wspólnocie, zdecydował PE.

Od dziś każda polska pielęgniarka może powiedzieć: jestem Europejką, mogę pracować w Unii!

– Walczyłyśmy o uznanie i udowodnienie czegoś, co miałyśmy już od wielu lat – nasz system kształcenia pielęgniarek nie różnił się od systemów kształcenia w innych krajach na tyle, żeby nie uznawać naszych kwalifikacji – mówiła po głosowaniu w PE Dorota Gardias, była przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Więcej na stronie: http://www.medexpress.pl/video/jestesmy-europejkami-ciesza-sie-polskie-pielegniarki/23120/

Mobbing musi trwać przynajmniej kilka miesięcy by sąd uznał, że pracownik został skrzywdzony. Gdzie kończy się granica twardego szefowania?

 

- Tam diabeł dobranoc nie mówi nigdy – mówią o swoich miejscach pracy. Bo przecież zastraszanie, grożenie, nękanie to prawdziwe piekło. – Kazał dotykać swojego przyrodzenia – zeznawała Barbara, Katarzyna do sądu poszła bo przystawiał jej nóż do gardła. Bo najbardziej narażone na mobbing są kobiety. Gdzie leży granica między twardą ręką szefa a nękaniem?

- Coś się tak wystroiła, wyglądasz jak lesbijka – miał jej powiedzieć, zanim na dobre rozkręcił się w niewybrednych komentarzach. Ona, Barbara W., 55-letnia pracownica urzędu, odpowiedzialna za administrację, czternaście lat na stanowisku. On, burmistrz Golubia-Dobrzynia. – Takich nieprzyjemnych sytuacji było wiele. Kiedy zaczęłam ripostować, przestał mnie zauważać. Traktował, jakbym miała czapkę niewidkę – tak gazety cytowały zeznania kobiety, która w 2012 roku ze łzami w oczach opowiadała o swojej pracy przed toruńskim sądem.

Więcej na stronie: http://www.iwoman.pl/na-serio/kariera/mobbing;musi;trwac;przynajmniej;kilka;miesiecy;by;sad;uznal;ze;pracownik;zostal;skrzywdzony;gdzie;konczy;sie;granica;twardego;szefowania,168,0,1396136.html

Błąd medyczny w pielęgniarstwie. Niczego nie ukrywać!

Przyjmuje się, że błąd medyczny występuje wtedy, kiedy lekarz, pielęgniarka lub inny pracownik medyczny podczas wykonywania czynności zawodowych nie dołożył staranności lub przekroczył swoje kompetencje, czego konsekwencją jest utrata przez chorego zdrowia lub życia.

Ostatnio obserwuje się zjawisko zastępowania pojęcia błędu medycznego pojęciem zdarzenia niepożądanego, które znaczeniowo jest szersze, ponieważ udział czynników zewnętrznych, takich jak organizacja pracy czy wyposażenie stanowisk, jest w tym przypadku istotny. Zarówno błąd medyczny, jak i zdarzenie niepożądane nie są pojęciami kodeksowymi – przepisy prawa ich nie definiują.
Błąd wykonawczy
Błąd związany z działalnością pielęgniarki w znaczeniu prawa jest najczęściej kategorią błędu wykonawczego, polegającego na niepoprawnym wykonaniu zleceń diagnostycznych i terapeutycznych. Tego typu błędy obciążają zwykle pielęgniarkę, która jest zaangażowana w złożony proces diagnozowania i leczenia pacjenta. Liczne czynności pielęgniarskie mogą być przyczyną powstania ryzyka wykonawczego, ponieważ każda czynność medyczna jest obarczona ryzykiem błędu, a więc szkodą chorego. Im bardziej skomplikowany zabieg, tym ryzyko większe.
Pielęgniarka w toku nauki i szkolenia zawodowego nabywa prawo do wykonywania czynności medycznych mniej lub bardziej skomplikowanych, samodzielnie lub na zlecenie lekarskie. Jest zobowiązana do poprawności w zakresie czynności wykonywanych samodzielnie i zleconych do wykonania przez innych, jak również do egzekwowania czytelnych i jasnych wpisów w karcie zleceń, prawidłowego i zrozumiałego ich formułowania. Jeśli tego nie zrobi i postąpi nieprawidłowo, weźmie za to odpowiedzialność.
Zdarza się, że lekarz zleci pielęgniarce wykonanie czynności (zabiegu), które wykraczają poza zakres jej kompetencji. W takim przypadku w razie błędu lub nieprawidłowości odpowiedzialność poniesie i lekarz, i pielęgniarka.